Date

Moderator

Title

2021 Lin, Bertrand M.T.

共用整備作業之軟體測試排程

2021 Chen, Po-An

多代理人線上決策學習用於勢函數賽局與更廣的範疇

2021 Li, Yung-Ming

網路新聞可信度偵測與推薦機制

2021 Chuang, Yung-Ting

TAGS:在耐延遲及行動隨意網路下具時間感知和檔案可用性保證之搜尋系統

2021 Liu, Duen-Ren

基於主題、熱門搜尋詞與群組文章之標籤推薦深度學習模型研究

2021 Lin, Bertrand M.T.

考量權重變更作業之排程問題

2021 Li, Yung-Ming

社群經濟之訊息評鑑與服務推薦計算機制

2020 Tsai, Min-Jen

人工智慧深度辨識學習技術應用於醫學病理影像及影像來源鑑別與醫療資訊分 享

2020 Ku, Cheng-Yuan

車載隨意網路女巫攻擊之智慧型偵測防護與分散式共識決信任機制

2020 Chuang, Yung-Ting

具社交感知及抵制流失率之可信賴搜尋系統